NAVY

Nekonvenční  Algoritmy a  počty
Unconventional Algorithms and Computation

Mimo výzkumné aktivity naší skupiny garantujeme a vyučujeme i počítačovou bezpečnost v programu Informační a komunikační bezpečnost pro magisterský stupeň. 

​Charakteristika studijního oboru (studijního programu):
Studijní obor Informační a komunikační bezpečnost je zařazen do studijního programu Informační a komunikační technologie jako navazující magisterský. Fakulta eletrotechniky a informatiky VŠBTUO reaguje jeho zavedením na potřeby průmyslu a vývoj ve společnosti, kde bezpečnost se stává jedním z klíčových témat. Počet a rozsah kybernetických útoků každým rokem narůstá a tím i potřeba kvalifikovaných odborníků v oblasti informační a komunikační bezpečnosti. V posledním desetiletí jsme svědky masivní digitalizace informací, přechodu na cloudová řešení a rostoucího zájmu o koncept Internetu věcí, což otevírá nové možnosti, ale rovněž přináší i nová bezpečnostní rizika. Odhalovat, identifikovat a minimalizovat bezpečnostní rizika vyžaduje od absolventa znalost ICT (Information & Communication Technology) s profilací v oblasti informační a komunikační bezpečnosti se schopností praktické aplikace poznatků v informačních systémech i počítačových sítích, a nakonec i potřebu znalosti souvisejících právních otázek kyberkriminality. 


Cíle studia:  
Cílem studia je vychovat absolventy s expertní znalostí informační a komunikační bezpečnosti, kteří budou schopni řešit náročná zadání související se zabezpečením dat, komunikace a počítačové bezpečnosti. Skladba odborných předmětů ve studijním oboru pokrývá klíčové bezpečnostní aspekty ICT a je volena s ohledem na praktické dovednosti a uplatnitelnost získaných znalostí v inženýrské praxi absolventa. 

Profil absolventa:  

Absolvent studijního oboru se v rámci st. programu Informační a komunikační technologie (IKT) profiluje do oblasti informační a 
komunikační bezpečnosti, kde získává expertní znalosti zabezpečení počítačových systémů, komunikace a kryptografie, v rámci volitelných předmětů svou odbornost dále rozvíjí především v oblastech počítačových sítí a zpracování dat. Studijní obor je koncipován s důrazem na odbornost v oblasti ICT bezpečnosti a praktické dovednosti s cílem zajistit uplatnění absolventa na trhu práce. Na profilování absolventa se podílí zaměstnanci Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava, a to především kateder informatiky, telekomunikační techniky a aplikované matematiky. Uplatnění absolventa je všude tam, kde je potřebné řešit zabezpečení dat, utajení informací, bezpečnost komunikace, zpracování dat a další náročné úlohy v oblasti bezpečnosti ICT. Jako příklad lze zmínit společnosti jako je Tieto Czech, Microsoft, AVG, Avast, Monet, IBM, CodeCreator, banky, finanční ústavy a mnoho dalších. 

Zadané a řešené témata bakalářských (diplomových) prací:  
Hejnový virus
Evoluce digitálního kódu
Forenzní analýza v počítačové bezpečnosti
Kybernetické zbraně - jejich použití v útoku a obraně
Tvorba open-source nástroje k automatickému penetračnímu testování pro účely výuky
Metody statické analýzy malware
Možnosti úmělé inteligence v kybernetické obraně
Červ: design, struktura a funkcionalita
Klasifikace malware za použití ANN a příbuzných metod
Kompresní a obfuskační metody užívané u malware: detekce a automatická dekomprimace
Spyware - jeho možnosti a omezení
Malware a možnosti jeho evoluce
Systém pro sledování a reakci na bezpečnostní incidenty 
Šifrovací metody aplikované na mikroprocesor Microchip 
Zvýšení odolnosti SIP Proxy proti DoS útokům 
Monitorování hrozeb Wi-Fi sítí za pomocí Honeypot 
Bezpečnostní rizika v OS Android 
Implementace honeypot aplikace zaměřené na VoIP 
Nekonvenční šifrovací metody 
Šifrování pomocí deterministického chaosu a fraktální geometrie 
Modul penetračních testů do systému OpenVAS 
Systém pro komplexní správu a zabezpečení malých počítačových sítí.


​Chceš-i studovat u nás, pak si polož otázky
Zajímá tě problematika počítačové bezpečnosti?
Chceš vědět, co je počítačový virus a jak funguje?
Zajímají tě typy a technologie hackerských útoků?
Víš kde kde získat informace o aktuálním stavu incidentů na Internetu?
Chceš rozumět funkcionalitě počítačových sítí a operačních systémů z hlediska bezpečnosti?
Zajímají tě principy počítačové bezpečnosti?
Víš jak lze spojit umělou inteligenci s problematikou malware a ochrany PC?
Chces být ve IT firmě guru přes IT bezpečnost?

Ano?  Přijď studovat k nám.